VB Spartacus

VB Spartacus föddes hos oss den 2 januari 2013. Korrigerad födelsevikt 46 kg. Spartacus var resultatet av ett långsiktigt avelsarbete med målsättningen att ta fram en tjur med riktigt lätta kalvningar, hög tillväxt och bra modersegenskaper.
Helt enkelt en komplett tjur att använda för såväl kött som mjölkproducenter. Efter sin tid på teststationen i Gunnarp, Hörby blev han en av 2 st simmentaltjurar som köptes av Viking Genetics 2014 för tappning. VB Spartacus har motsvarat alla förväntningar som en utmärkt lättkalvare både inom kött och mjölkproduktionen. Med ett födelseindex på 120 är han nu en mycket säker avkommebedömd tjur. Förutom i Sverige används Spartacus i Danmark och Costa Rica. Hans bruna pigment runt båda ögonen, såkallade goggles, gör att han är en av få semintjurar som kan bli populär i varmare länder.
Fader är den Kanadensiska tjuren Worldwide och morfar Neville av Marsagård T107.
För beställning av doser kontakta Viking Genetics, Sweden

VB Spartacus was born with us on January 2, 2013. Corrected birth weight 46 kg. Spartacus was the result of a long-term breeding program with the objective to develop a Bull with really easy calving, high growth and good maternal ability.
Simply complete bull to use for both meat and milk producers. After his time at the test station in Gunnarp, Horby, he became one of 2 Simmental bulls bought by VikingGenetics in 2014.
VB Spartacus has met all expectations as an excellent easy calving for both meat and milk production. With a birth index of 120, he is now a very safe bull. Besides Sweden used Spartacus in Denmark and Costa Rica. His brown pigmentation around both eyes, so called goggles, makes him one of the few semi bulls that may be popular in warmer countries.
Father is the Canadian bull Worldwide and Grandsire Neville of Marsagård T107.
To order contact VikingGenetics, Sweden